رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵

طبق محاسبات بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت در سال گذشته رشد ۱۲.۵ درصدی داشته است.