مسابقه کَن‌سَت، جذاب‌ترین مسابقه فضایی ایران

ششمین دوره مسابقه ملی کن‌ست ایران در بهمن‌ماه امسال برگزار خواهد شد.