۳ عنصر اساسی در یادگیری موثر

چگونه می‌توان به طور موثر چیزی را آموخت؟ این مساله به ۳ فاکتور اساسی بستگی دارد که مدیر ارشد اجرایی MasterClass آنها را معرفی می‌کند.