حیات روی کره زمین در یک میلیارد سال بعد به چه شکل خواهد بود؟

تابه‌حال به این فکر کرده‌اید که حیات یک میلیارد سال دیگر به چه شکل خواهد بود؟ آیا وجود انسان و حفظ سیطره‌ی او بر زمین را در آن زمان محتمل می‌دانید؟