فرصت‌های ارائه طرح کسب و کار در الکام استارز ۹۶

برای ارائه‌ی ایده‌های استارتاپی در الکام استارز، نمایشگاه الکامپ امسال سه مدل ارائه ایده در نظر گرفته شده است.