خروج فوتون‌هایی عجیب از الکترون با تابش پرتوهای نوری به شدت چند میلیارد برابر خورشید

پژوهشگران موفق به ایجاد پرتوهای نوری با شدت میلیاردها برابر بیشتر از نور خورشید شده‌ و تأثیرات این پرتوها روی الکترون‌ها را بررسی‌ کرده‌اند.