ابط الجوزا در تصویر جدید: ستاره‌ی سرخی که جوان‌مرگ می‌شود

اِبط الجوزا یا شبان شانه، یک ستاره ابرغول سرخ است که بسیار پیر بوده و به زمان مرگ خود بسیار نزدیک است.