کارمندان فعلی، بهترین مشاوران استخدام های جدید

شرکت دادن کارمندان قدیمی در استخدام نیروهای جدید، مزایای دوجانبه‌ای برای کارفرما و کارجویان دارد و به انتخاب افراد واجد صلاحیت منجر می‌شود.