کوالکام برای هدست واقعیت مجازی جداگانه خود به دنبال همکاری با شرکای جدیدی است

شرکت کوالکام برای ساختن هدست واقعیت مجازی مجزای خود به دنبال همکاری با شرکت‌های جدیدی در حوزه‌ی فناوری است.