تمام جزییات مربوط به کارت ملی هوشمند تشریح شد

سنخگوی سازمان ثبت احوال کشور در نشست خبری این سازمان تمام جزییات مربوط به ثبت‌نام و دریافت کارت ملی هوشمند را تشریح کرد.