سیاست های ترامپ چه اثری بر استارتاپ های انرژی پاک خواهد داشت؟

آیا عدم حمایت دولت ترامپ از سیاست‌های دولت‌های پیشین در زمینه‌ی محیط‌زیست و انرژی پاک، به رشد استارتاپ‌های این صنعت آسیب می‌زند؟