چگونه خورشیدگرفتگی توانست صحت گفته اینشتین را ثابت کند؟

نظریه نسبیت عام آلبرت اینشتین، موفق‌ترین و مهم‌ترین نظریه‌ای است که بشر توانسته برای گرانش ارائه کند.