احتمال پشتیبانی دستگاه بعدی مایکروسافت از واقعیت افزوده و مجازی

اطلاعات جدید نشان می‌دهد که دستگاه بعدی ساخت مایکروسافت به احتمال زیاد از فناوری‌های واقعیت افزوده و مجازی پشتیبانی خواهد کرد.