تصویری از قاب شفاف پیکسل 2 گوگل منتشر شد

تصویری منتسب به قاب شفاف گوشی پیکسل ۲ گوگل فاش شده است.