ایرانیان سه‌ماهه اول سال، ۲۹۸ میلیون دقیقه مکالمه‌ بین‌المللی برقرار کردند

۲۹۸ میلیون دقیقه مکالمه‌ی بین‌المللی به کمک تجهیزات مداری و VoiP شرکت ارتباطات زیر ساخت محقق شد.