عادتی بد در سخنرانی که باعث آزرده شدن مخاطبان می‌شود

شاید در سخنرانی، موضوع و متن نقش اساسی در جذب شنونده دارند؛ اما حرکات بدن سخنران نیز می‌توانند نقش بسزایی در تأثیرگذاری ایفا کنند.