۲۱ تیر: تولد جرج ایستمن کسی که عکاسی را برای همه آسان کرد

۱۶۳ سال پیش در چنین روزی جرج ایستمن مخترع و کارآفرین بزرگ آمریکایی که گسترش عکاسی در جهان مدیون این مرد بزرگ است چشم به جهان گشود. جرج ایستمن بنیانگذار کمپانی معروف کداک است.