دلیلی اصلی برای ناشناخته ماندن حیات و تمدن‌های فرازمینی تا به امروز

به باور برخی حیات در محل‌های دیگری از جهان هستی حتما وجود دارد. اما چرا تا به امروز ما نتوانسته‌ایم آنها را شناسایی کنیم؟