جستجوی آنی گوگل به‌طور کامل غیر فعال شد

گوگل درنظر دارد جستجو در تمامی دستگاه‌ها پایدار باشد و به همین دلیل پس از هفت سال قابلیت جستجوی آنی را به طور کامل غیرفعال کرد.