ویرایش ژنتیکی موفقیت‌آمیز جنین انسان برای نخستین بار در پورتلند

ویرایش ژنتیکی در دوران جنینی و اعمال برخی تغییرات مفید روی جنین، از اهدافی است که در صورت تحقق می‌تواند بسیاری از مشکلات ژنتیکی را ریشه‌کن کند.