طراحی دفتر کار iCore ، شعبه مسکو

دفتر کار iCore توسط شرکت معماری و دکوراسیون داخلی زا بور طراحی شده است.