کمبود کبالت موجب تغییر طراحی باتری‌ خواهد شد

درگیری در جمهوری دموکراتیک کنگو باعث شده است عرضه‌ی کبالت کاهش یابد.