۹ مرداد: تولد فردریش وهلر شیمیدان آلمانی

۲۱۷ سال پیش در چنین روزی، فردریش وهلر، شیمیدان بزرگ آلمانی در نزدیکی شهر فرانکفورت چشم به جهان گشود. شهرت این شیمیدان به خاطر ساختن اوره از مواد معدنی است.