افزایش تمرکز با تمرین های ذهنی

عدم تمرکز یکی از شایع‌ترین مشکلات انسان امروز است که به کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ی زمان ازدست‌رفته منجر می‌شود.