آخرین خورشید گرفتگی کامل ۶۰۰ میلیون سال دیگر رخ خواهد داد

خورشیدگرفتگی کامل، پدیده‌ای بسیار نادر است؛ اما گویا در ۶۰۰ میلیون سال آینده، این پدیده برای آخرین‌بار رخ می‌دهد.