تعداد کاربران پولی اسپاتیفای از مرز ۶۰ میلیون نفر گذشت

اسپاتیفای از پیشروان استریم موسیقی در دنیا است و حال تعداد کاربران پولی این سرویس از ۶۰ میلیون نفر بیشتر شده است.