عاداتی که حذف آن‌ها باعث می‌شود مدیر و رهبر بهتری شوید

 برای بهتر شدن در مدیریت و رهبری کسب و کار، باید زمان زیادی را به ارتقای شخصیت خود اختصاص دهید و قدم اول در این راه پیدا کردن عاداتی است که باید حذف شوند.