مدیر گروه شما در تلگرام

 مدتی‌است که ارسال تبلیغ در گروه‌های تلگرام به شدت زیاد شده است و این موضوع به سرویس‌ها و نرم افزارهای جدیدی مربوط می‌شود که برای این کار طراحی شده و به فروش می‌رسند.