وقوع ماه گرفتگی؛ ۱۶ مرداد ساعت ۲۱ به وقت ایران

روز دوشنبه، ۱۶ مرداد، زمین شاهد پدیده‌ی ماه‌گرفتگی خواهد بود؛ این پدیده در ساعت ۲۱ به‌وقت ایران از کشورمان قابل مشاهده است.