۱۱ مرداد: سالگرد در گذشت الکساندر گراهام بل، مخترع بزرگ اسکاتلندی

۹۵ سال پیش در چنین روزی، الکساندر گراهام بل، مخترع بزرگِ اسکاتلندی در ۷۵ سالگی در کشور کانادا چشم از جهان فروبست. شهرت این مخترع و دانشمند بزرگ به خاطر اختراع تلفن است.