تلاش ناسا برای انتخاب یک فرد جدید در سمت مامور حفاظت سیاره‌ای

ماموریت حفاظت سیاره‌‌ی ما در برابر حیات احتمالی از نوع فرازمینی از منصب‌هایی است که در آژانس‌های فضایی دنیا کمتر به چشم می‌خورد؛ اما دارای اهمیت فراوانی است.