طرح پیشنهادی اینترنت متوازن برای کاربران ایرانی در سال ۹۶

در مطلب پیش رو نمونه‌ای از طرح پیشنهادی اینترنت متوازن برای کاربران ایرانی در سال ۹۶ با معیارهای مدرن و همگام با دنیا را مرور می‌کنیم.