جستجوی حیات فرازمینی؛ کنجکاوی علمی یا امری انسانی

جستجوی حیات فرازمینی چه فوایدی برای جامعه دارد؟ آیا این جستجو، چیزی فراتر از یک کنجکاوی علمی است؟