بعد از دعوا با همکارمان چه کاری انجام دهیم

از ایجاد اختلاف نظر در محیط کار  نمی‌توان اجتناب نکرد؛ مهم این است که بعد از دعوا اوضاع را کنترل کنید و اجازه ندهید دلخوری‌ها ماندگار شوند.