فرآیند ترجمه در فیسبوک، توسط هوش مصنوعی انجام می‌شود

در فیسبوک هرروز حدود ۴.۵ میلیارد ترجمه انجام میشود و حالا هوش مصنوعی به‌طور کامل این وظیفهرا به عهده دارد.