اصول فرهنگ عالی سازمانی در برترین محیط های کار

در شرکتی که فرهنگ عالی سازمانی را بنا نهاده است، همه‌ی اعضای شرکت به اصول رفتاری و اولویت‌های رسیدن به اهداف پایبند هستند.