نکاتی برای بازگشت بهتر به محیط کار قبلی

بسیاری از کارمندان بعد از مهیا شدن شرایط جدید و بهتر به محیط کار قبلی خود بازمی‌گردند. در چنین شرایطی چه کارهایی باید انجام داد؟