۱۹ مرداد: ۶ میلیارد جمعیت در کره خاکی

۱۸ سال پیش در چنین روزی، جمعیت بشر در کره خاکی از مرز ۶ میلیارد گذشت. بشر در طول ۲۰۰ هزار سال اخیر توانسته است به حاکم بی چون‌ و چرای زمین تبدیل شود.