اهداف خود را فریاد نزنید

تحقیقات نشان می‌دهند که بیان کردن اهداف نه تنها مسئولیت‌پذیری را افزایش نمی‌دهد، بلکه میل و رغبت شما برای رسیدن به آن‌ها را نیز کم می‌کند.