بارش شهابی برساوشی در ۲۱ و ۲۲ مرداد در تمام ایران قابل رویت خواهد بود

پدیده‌ی بارش شهابی برساوشی در نیمه‌شب ۲۱ مرداد تا بامداد ۲۲ مرداد در تمامی آسمان ایران قابل مشاهده خواهد بود.