حواشی جشن ۲۳ سالگی تلفن همراه؛ رقابت اپراتور اول و ایرانسل از زبان مدیرعامل همراه اول

در جشن ۲۳ سالگی تلفن همراه در ایران، مدیرعامل همراه اول به رقابت اپراتور اول و ایرانسل پرداخت.