برای پیشگیری از شکست استارتاپ، یک مدیر مالی استخدام کنید

مدیریت مالی استارتاپ‌ها تفاوت زیادی با شرکت‌های باسابقه دارد و مدیر مالی، یکی از نیازهای اساسی نیروی انسانی در هر استارتاپ است.