۵ مهارتی که برای مبارزه با تغییرات اقلیمی نیاز داریم

دانشمندان علوم اجتماعی چه مهارت‌هایی دارند که در مبارزه با تغییرات اقلیمی به کار ما خواهد آمد؟