تا سال ۲۰۵۰ بیشتر مزارع قهوه به دلیل گرمایش زمین از بین خواهند رفت

بر اساس جدیدترین تحقیقات، تا سال ۲۰۵۰ نزدیک به ۸۸ درصد از سطح مفید زیر کشت قهوه در سراسر کره‌ی زمین به دلیل گرمایش هوا از بین خواهد رفت.