داستان برند: مستر کارت؛ اعتباری به وسعت جهان

مسترکارت یک شرکت بینالمللی خدمات مالی است که در سال ۱۹۶۶ با همکاری چند بانک بزرگ آمریکایی تشکیل شده است.