زادگاه ارتباطات مدرن کجاست؟

در عصر حاضر، زندگی بدون ارتباطات تقریبا غیرممکن است؛ ولی ارتباطات مدرن از کی و کجا آغاز شد؟