نفت‌ خیزترین کشورهای جهان کدامند؟

ذخایر نفتی از جمله منابع طبیعی ارزشمند جهان محسوب می‌شوند که برخی کشورها سهم بیشتری از این نعمت خدادای را دارند.