چرا رابطه‌ بیش از حد دوستانه با کارمندان اشتباه است

شراکت با دوستان به دلیل اعتماد و شناختی که از شخصیت آنان داریم پیشنهاد وسوسه کننده‌ای است، ولی مشکلات دیگری به وجود می‌آیند که می‌توانند به قیمت از دست رفتن رابطه‌ی دوستی تمام شوند.