بایدها و نبایدهای طراحی دفتر شرکت

دفتر کاری کارمندان باید به شیوه‌ای طراحی شود که آسایش روانی و فیزیکی آن‌ها را فراهم کند و مناسب با نوع فعالیت آن‌ها باشد.