سوالی که روند تغییر استارتاپ شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد

حفظ شرایط همیشه راه حل خوبی نیست. پرسیدن یک سوال می‌تواند روند کاری شما را تغییر داده و با گسترش دادن ظرفیت‌ها، کسب‌و‌کار شما را رشد دهد.